Badania


1) Badania procesu patologicznej i fizjologicznej mineralizacji


Problematyka jest realizowana w Zakładzie Biofizyki CMUJ w formie następujących tematów badawczych:

 • wykorzystanie ilościowego opisu architektury kości beleczkowej do wyznaczenia wytrzymałości mechanicznej tkanki kostnej (dr G. Tatoń - mmtaton@cyf-kr.edu.pl),
 • wyjaśnienie mechanizmu mineralizacji homograftów zastawek aortalnych oraz czynników regulujących ten proces (dr A. Wróbel - ufawrobe@cyf-kr.edu.pl),
 • fizyko-chemiczne czynniki regulujące precypitacje i wzrost kamieni nerkowych (dr G. Tatoń - mmtaton@cyf-kr.edu.pl),
 • spektroskopowe badania wiązań krzyżowych kolagenu w kości beleczkowej (dr A. Wróbel - ufawrobe@cyf-kr.edu.pl).

Publikacje:

 1. T. Kubik, M. Pasowicz, Z. Tabor, E. Rokita, Optimizing the assessment of agerelated changes in trabecular bone. Phys. Med. Biol. 47(2002)1543-1553.
 2. Z. Tabor, E. Rokita, Stochastic simulation of remodelling applied to a twodimensional trabecular bone structure. Bone 31(2002)413-417.
 3. G. J. Lis, E. Rokita, P. Podolec, R. Pfitzner, A. Dziadkowiak, T. Cichocki, Mineralization and organic phase modifications as contributory factors of accelerated degeneration in homograft aortic valves. J. Heart Valve Dis. 12(2003)741-751.
 4. M. Korbas, E. Rokita, W. Meyer–Klaucke, J. Ryczek, Bone tissue incorporates in vitro gallium with a local structure similar to gallium–doped brushite. J. Biol. Inorg. Chem. 9(2004)67-76.
 5. A. Wróbel, G. Goncerz, J. Kunz, P. Podolec, E. Rokita, Determination of the elemental composition of aortic valve cusps by EDXRF. X-Ray Spectrometry 33(2004)50-54.
 6. E. Rokita, P. Chevallier, P.H.A. Mutsaers, Z. Tabor, A. Wróbel, Studies of crystal orientation and calcium distribution in trabecular bone. Nucl. Instr. Meth. B240(2005)69-74.
 7. A. Wróbel, E. Rokita, P. Thor, Microprobe studies of the uric acid calculi. Trace Element. Electrol. 22(2005)296-300.
 8. A. Urbanik, J. Kunz, G. Tatoń, Z. Tabor, E. Rokita, Percolation theory-based analysis of trabecular bone CT images. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Seoul, August 27 – September 1, 2006, Book of Abstracts, p. 4729.
 9. Z. Tabor, E. Rokita, Quantifying deterioration of bone tissue from grey-level images. Med. Eng. Phys. 29(2007)497-504.
 10. Z. Tabor, E. Rokita, Quantifying anisotropy of trabecular bone from gray-level images. Bone 40(2007)966-972.

2) Diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego niskich częstotliwości


Prowadzone badania dotyczą analizy sygnałów elektrycznych generowanych w trakcie pracy serca oraz wpływu szeroko rozumianego promieniowania elektromagnetycznego na wybrane typy komórek. Aktualnie prowadzone badania dotyczą:

 • oddziaływania promieniowania UV na komórki skóry (dr A. Król- Otwinowska - a.krol-otwinowska@uj.edu.pl),
 • jednoczesne działanie stałych i zmiennych pól magnetycznych na limfocyty w warunkach in vitro (mgr K. Wójcik - km.wojcik@uj.edu.pl),
 • wykorzystanie promieniowania IR do indukcji śmierci komórek nowotworowych w warunkach in vitro IR (dr A. Król-Otwinowska - a.krol-otwinowska@ uj.edu.pl),
 • wpływ pól magnetycznych stosowanych w magnetoterapii na hodowle kardiomiocytów (dr J. Michalski - j.michalski@cm-uj.krakow.pl).

Publikacje:

 1. J. Michalski, Z. Tabor, E. Rokita, J. Istrati, P. Głuszko, J. Politański, Ocena wpływu zmiennego pola magnetycznego na wybrane parametry pracy serca. Folia Cardiol. 10(2003)399-404.
 2. Z. Tabor, J. Michalski, E. Rokita, The influence of 50 Hz magnetic field on the human heart rate variability: Linear and nonlinear analysis, Bioelectromagnetics 25(2004)474-480.
 3. E. Rokita, M. Gonciarz, Z. Gonciarz, M. Petelenz, M. Sajewicz, Heart rate variability in patient subjected to colonoscopy. ICMP/BMT 39th Annual Congress of the German Society for Biomedical Engineering, Nuremberg, Germany, September 14-17, 2005; Med. Phys. 50(2005)S1360.
 4. G. Tatoń, M. Karwala–Szytu³a, T. Rok, E. Rokita, Z. Tabor, A. Wróbel, J. Fischer, T. Donath, F. Beckmann, The influence of extremely low frequency magnetic field on the mineralization process. 33rd European Symposium on Calcified Tissues, Prague, May 10-14, 2006; Book of Abstracts, P125-S70.

3) Optymalizacja metod diagnostyki obrazowej


Tematyka obejmuje opracowanie ilościowych metod analizy obrazów uzyskiwanych w rutynowych metodach diagnostyki medycznej jak i testowania nowych technik obrazowych. W szczególności prowadzone prace dotyczą:

 • wykorzystania termografii o ocenie skuteczno¶ci termoablacji zmian nowotworowych w±troby (mgr T. Rok - mmrok@cyf-kr.edu.pl),
 • zastosowania termografii do ilościowego opisu alergicznych testów skórnych (mgr T. Rok - mmrok@cyf-kr.edu.pl),
 • optymalizacja wspó³czesnych metod ultrasonograficznych w aspekcie różnicowania zmian guzowatych wątroby (dr G. Tatoń - mmtaton@cyfkr. edu.pl),
 • trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów diagnostycznych (dr G. Tatoń - mmtaton@cyf-kr.edu.pl),
 • wyznaczania parametrów mechanicznych ścian naczyń wieńcowych na podstawie badań z wykorzystaniem ultrasonografii śród-naczyniowej (mgr M. Sajewicz - msajewicz@cm-uj.krakow.pl).

Publikacje:

 1. D. Krochmalczyk, B. Maj, E. Rokita, Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu w diagnostyce mammograficznej. Pol. J. Radiol. 68(2003)75- 81.
 2. E. Rokita, G. Tatoń, Z. Nieckarz, Simple three – dimensional ultrasound system, Congress of the World Federation for Ultrasound, Montreal, Canada, June 1-4, 2003; Ultrasound Med. Biol. 29(2003)S170.
 3. E. Rokita, M. Sajewicz, J. Kunz, K. Żmudka, Measurement of Arterial Elastic Properties using Intravascular Ultrasound. Word Congress on Medical Physcis and Biomedical Engineering, Sydney, Australia, August 24-29, 2003, Book of Abstracts 140.
 4. Z. Nieckarz, G. Tatoń, E. Rokita, Geometry Corrections in Rotating 3- Dimensional Sonographic System. J. Ultrasound Med. 23(2004)527-533.
 5. G. Tatoñ, Z. Nieckarz, A. Pogrzebielski, E. Rokita, M. Starzycka, Konstrukcja układu do ultrasonografii trójwymiarowej w okulistyce. Ultrasonografia 21(2005)124-127.
 6. G. Tatoń, E. Rokita, M. Sierżęga, S. Kłęk, J. Kulig, P. Kołodziejczyk, A. Urbanik, Porównanie dwu- i trójwymiarowej ultrasonografii w diagnostyce nowotworów wątroby. Pol. Przegląd Chirurgiczny 77(2005)478-487.
 7. G. Tatoń, E. Rokita, M. Sier¿êga, S. Kłęk, J. Kulig, A. Urbanik, Software for 3D diagnostic image reconstruction and analysis. Pol. J. Radiol. 70(2005)64-72.
 8. G. Tatoń, E. Rokita, Z. Tabor, J. Kulig, P. Kołodziejczyk, S. Kłęk, A. Urbanik, The ultrasonic image texture analysis of liver lesions. 11th Congress of the Word Federation for Ultrasound in Medicine and Biology, Seoul, May 26 – June 3, 2006; Book of Abstracts, 3459-P269.
 9. G. Tatoń, E. Rokita, Z. Tabor, J. Kulig, M. Sierżęga, S. Kłęk, P. Kołodziejczyk, A. Urbanik, A new method of volume determination in three-dimensional ultrasonography. Pol. J. Radiol. 71(2007)65-70.
 10. E. Rokita, T. Rok, G. Tatoń, Use of thermography for evaluation of skin prick test results. X EFOMP Congress, Pisa, September 20-22, 2007, Book of Abstracts, p. 38.